Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Polityka plików "cookies"

Polityka plików "cookies"
Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" (dane informatyczne) i odnosi si? do tej strony internetowej, której w?a?cicielem jest sklep Mikszewicz.

Jakie informacje zbiera strona internetowa

Ta strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny ?adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Czym s? pliki "cookies"?
Przez poj?cie pliki "cookies" nale?y rozumie? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które s? przechowywane w urz?dzeniach ko?cowych u?ytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies" zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer. Pliki te równie? pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow? dostosowan? do jego indywidualnych preferencji.

Do czego u?ywamy plików "cookies"?
Pliki "cookies" u?ywane s? równie? w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagaj? zrozumie? w jaki sposób u?ytkownik korzysta ze stron internetowych co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci, z wy??czeniem personalnej identyfikacji u?ytkownika.

Jakich plików "cookies" u?ywamy?

Stosowane s? dwa rodzaje plików "cookies" – "sesyjne" oraz "sta?e". Pierwsze z nich s? plikami tymczasowymi, które pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika, a? do wylogowania ze strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). "Sta?e" pliki pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich r?cznego usuni?cia przez u?ytkownika. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególno?ci u?ytkowników strony internetowej, podlegaj? ich w?asnej polityce prywatno?ci.

Czy pliki "cookies" zawieraj? dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy u?yciu plików "cookies" mog? by? zbierane wy??cznie w celu wykonywania okre?lonych funkcji na rzecz u?ytkownika. Takie dane s? zaszyfrowane w sposób uniemo?liwiaj?cy dost?p do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych domy?lnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urz?dzeniu ko?cowym. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików "cookies" w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym przes?aniu na urz?dzenie u?ytkownika. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików "cookies" dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", mo?e wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronie internetowej.